fbpx

Algemene Voorwaarden Fit-2-Go

Aanmelding, inschrijving minderjarigen
Aanmelding vindt plaats door inschrijving bij de receptie van FIT2GO. De ledenpas bedraagt eenmalig € 10, is strikt persoonlijk en dient ten 
allen tijden bij aankomst te worden gescand. Bij verlies of diefstal dient een nieuwe pas te worden aangeschaft. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 20.

De eerste contributieperiode en de eenmalige kosten voor ledenpas, inschrijfgeld en (eventueel) het lockerslot dienen direct bij inschrijving per pin te worden voldaan. Wanneer de inschrijvings-kosten niet worden voldaan voor de eerstvolgende incasso, wordt de complete inschrijving meegenomen met de automatische incasso.

De minimale leeftijd om te mogen sporten bij FIT2GO is 14 jaar. 
Fitness zonder begeleiding van een ouder of verzorger is toegestaan vanaf 16 jaar. Jongeren van 14 t/m 17 jaar kunnen zich uitsluitend inschrijven in het bijzijn van een ouder/verzorger en rekeninghouder. Ouders van kinderen tot en met 17-jarige leeftijd zijn hoofdelijk schuldenaar. 

Bedenktijd


Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt  op het moment dat de Consument eerder gebruikmaakt van de fitnessfaciliteiten.
Voor Overeenkomsten welke op afstand zijn gesloten (zoals via de website van FIT2GO) geldt een bedenktijd van 14 kalenderdagen.

Tijdens dit termijn heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruikmaakt van de diensten van 

FIT2GO en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepings- recht, 

dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van FIT2GO.

Persoonsgegevens en wijzigingen-persoonsgegevens

De Consument is verantwoordelijk voor het invoeren/aanleveren van  alle persoons- en contactgegevens binnen de Overeenkomst.
Wijzigingen van persoonsgegevenszoals het postadres, e-mailadres,
Iban-nummer en telefoonnummer dienen schriftelijk en tijdig te worden doorgegeven middels een e-mail aan administratie@fit-2-go.nl

Eventuele kosten- of boetes van externe partijen zoals bijvoorbeeld banken; welke zijn ontstaan door onjuiste persoonsgegevens, zullen worden doorberekend aan de Consument. Persoonsgegevens welke op 

de website en via het inschrijfformulier worden ingevuld kunnen worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven door FIT2GO, evenals 

voor marketingactiviteiten om leden per post, e-mail, telefoon of via 

Social Media – te informeren over producten en diensten van FIT2GO.


Lidmaatschap, termijn, tarieven


Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan en is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. FIT2GO hanteert een contributietermijn van vier weken. Dit betekent dat er eens per 28 dagen een automatische incasso plaatsvindt. Maandelijkse betaling per bank, pin of contant is niet mogelijk. FIT2GO behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Leden worden ten minste één contributieperiode voor de invoering van een prijswijziging in kennis gesteld. Alle lidmaatschappen hebben een minimale contracttermijn, zijn tussendoor niet opzegbaar en worden na verloop stilzwijgend verlengt met telkens één contributieperiode van 4 weken.

FIT2GO heeft het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Acties en kortingsregelingen zullen nimmer van toepassing zijn op de lopende Overeenkomsten. 

Huidige leden kunnen wel gebruik maken van lopende acties, indien 

de huidige contracttermijn verstreken is. Leden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

Wijzigingen binnen de Overeenkomst/ het abonnement welke van invloed zijn op de duur en/of de tarieven dienen middels een mutatie-formulier te worden doorgeven. Dit formulier dient digitaal te worden aangevraagd via administratie@fit-2-go.nl. Consument ontvangt na de verwerking automatisch de nieuwe Overeenkomst digitaal per mail. 

Upgrades: Yanga sportwater-, zonnebank- en groepslesabonnementen kunnen tussentijds worden toegevoegd aan het sportabonnement. De minimale duur van een upgrade is zes contributieperioden en is daarna maandelijks opzegbaar.

Opzegging & betalingsvoorwaarden

Je kunt deze Overeenkomst uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

Na afloop van de contracttermijn geldt een opzegtermijn van één contributieperiode van 4 weken. Stopzetting van de Overeenkomst kan middels een uitschrijfformulier. Het formulier is uitsluitend verkrijgbaar aan de balie en dient door zowel de Consument als een FIT2GO-medewerker worden ingevuld en ondertekend. 

De Consument ontvangt binnen 5 werkdagen per mail een bevestiging van de uitschrijving. Zonder inlevering van het uitschrijfformulier is de opzegging niet geldig. Tussentijds beëindigen van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk bij verhuizing (buiten een straal van 10km van de vestiging waar de Consumentingeschreven staat en uitsluitend op vertoon van inschrijving bij de betreffende gemeente) of vanwege medische redenen (uitsluitend op vertoon van medische verklaring van een specialist).

De rekeninghouder is te allen tijde verantwoordelijk voor het voldoen van de contributiegelden van het volledige abonnement. Bij opzegging dient rekeninghouder de opzegging tevens te ondertekenen. Betaling van het lidmaatschap geschiedt middels automatische incasso, voorafgaand aan de nieuwe contributie-periode.

De contributie wordt per 4 weken geïncasseerd. De incasso vindplaats op de 15deen op 28stein de maand. Hierdoor wisselt de incasso tussen 15deen 28ste. Bij een mislukte afschrijving ontvangt de Consument per e-mail een herinnering met het verzoek om de mislukte incasso kosteloos binnen 7 dagen via iDeal of aan de balie te voldoen. Indien het bedrag niet binnen de gestelde termijn voldaan is, ontvangt de Consument een aanmaning per brief om binnen 14 dagen de contributie te voldaan, waarbij er €7,50 administratiekosten worden doorberekend aan de Consument. Indien er wederom geen betaling plaatsvindt, wordt de betaling uit handen worden gegeven aan een incassobureau, waarbij alle daaruit voorvloeiende incasso- en rentekosten worden doorberekend aan de Consument. 

Indien de Consument betalingsachterstand heeft van één contributie- periode, zal het lidmaatschap geblokkeerd worden totdat alle openstaande betalingen voldaan zijn.

Gezinsabonnement

  1. Het gezinsabonnement is enkel mogelijk in combinatie met een Budget-abonnement: Normaal 52weken-abonnement en niet voor een langere of kortere duur. 
  2. Minimaal 3 en maximaal 5 personen kunnen gebruik maken van het gezinsabonnement. 
  3. 1 Consument schrijft zich in als Gezinshoofd; en geeft voor alle Overeenkomsten het Iban-nummer van het Gezinshoofd op.
  4. De rekeninghouder is gedurende de Overeenkomst te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de contributiegelden van alle gezinsleden en eventuele abonnementswijzigingen. 
  5. Het inschrijfgeld en de ledenpas dienen door ieder gezinslid te worden aangeschaft.
  6. Alle gezinsleden zijn aantoonbaar woonachtig op hetzelfde adres middels een brief van de Belastingdienst, gemeente óf Zorgverzekeraar. Andere poststukken worden niet geaccepteerd.
  7. Wanneer er door wijzigingen binnen de Overeenkomst, niet meer wordt voldaan aan een van de voorwaarden, komen de kortingen op de overgebleven gezinsleden te vervallen en worden omgezet naar een Normaal 52weken-abonnement.
  8. Abonnementen van gezinsleden zijn overdraagbaar. De kosten voor de wijziging bedragen € 10,00.
  9. Alle Overeenkomsten gelden per individu en dienen per Overeenkomst/abonnement te worden gewijzigd of opgezegd door het hoofd. 

Bevriezen


Indien de Consumentals gevolg van een blessure, zwangerschap of ziekte in het geheel niet in staat is van de faciliteiten gebruik te maken, is het mogelijk op vertoon van een verklaring van een medisch specialist (geen inhoudelijke medische verklaring) de Overeenkomst te bevriezen voor de maximale duur van 12 weken. De financiële bevriezing start direct op de dag van de bevriezing. Na 12 weken wordt de Overeenkomst automatisch geactiveerd. De bevriezing dient middels e-mail te worden doorgegeven. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht een Overeenkomst te bevriezen. 


Indien de Consumentals gevolg van een blessure, zwangerschap of ziekte in het geheel niet in staat is van de faciliteiten gebruik te maken, is het mogelijk op vertoon van een verklaring van een medisch specialist (geen inhoudelijke medische verklaring) de Overeenkomst te bevriezen voor de maximale duur van 12 weken. De financiële bevriezing start direct op de dag van de bevriezing. Na 12 weken wordt de Overeenkomst automatisch geactiveerd. De bevriezing dient middels e-mail te worden doorgegeven. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht een Overeenkomst te bevriezen. 

Openingstijden en roosterwijzigingen


FIT2GO behoudt zich het recht voor om de openingstijden en/of groepslesroosters tussentijds te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is het fitnesscentrum gerechtigd gesloten te zijn. Tevens is FIT2GO gerechtigd openingstijden en/of groepslesroosters in de zomer
te wijzigen (zomerrooster). De Consumentheeft geen recht op restitutie van het lidmaatschap indien de club gesloten is op deze dagen of tijden. 

Risico & aansprakelijkheid


Het gebruik van de faciliteiten binnen FIT2GO geschiedt geheel op eigen risico van het lid. Tevens geldt dit ook voor het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of activiteiten van welke aard. FIT2GO en alle personeel of hulpverleners in de club aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel, verlies of diefstal van eigendommen van het lid of derden. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van FIT2GO, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van het lid is te wijten. 

Huisregels, algemene voorwaarden, toepasselijk recht
Door inschrijving verklaart de Consument de algemene voorwaarden en 

de huisregels van FIT2GO te accepteren. De Consument wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de club en hiernaar te handelen. De huisregels hangen in het fitnesscentrum en zijn te downloaden van de website www.fit-2-go.nl

FIT2GO behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager de Overeenkomst te beëindigen zonder dat de betalings- verplichting vervalt. 

FIT2GO is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Na wijziging zijn deze van toepassing voor zowel bestaande 
als nieuwe Consumenten. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten 

door of met FIT2GO aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding 

van de overeenkomst tussen de Consumenten FIT2GO, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar FIT2GO is gevestigd. 

Overige bepalingen
Alle gevallen en situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van FIT2GO beoordeeld en beslist.

Wil je dat we contact met je opnemen? Vul hieronder het formulier in.